Tesis y trabajos de investigación

  • Fiol-Veny, A., "Correlacions temporals a llarg termini en les oscil·lacions d'EEG d'individus amb depressió subclínica: la seva relació amb el capficament i la supressió.". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. Tesis de Máster.
  • Victoria Jiménez Amengual, "Influencia de la actividad física en la mejora de la calidad de vida y la disminución del dolor en personas con fibromialgia". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. Trabajo de Fin de Grado.